Aktywna integracja w „drodze” do zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:
Reintegracja zawodowa i społeczna 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VII 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

Oferta projektu:
1) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:
– Warsztaty grupowe „Znów aktywni”
– Indywidualne poradnictwo zawodowe

2) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

3) Szkolenia zawodowe:

– Robotnik gospodarczy z modułem obsługa wózków jezdniowych – zakończony egzaminem zewnętrznym,
– Robotnik gospodarczy z modułem uprawnienia elektryczne do 1 kV – zakończony egzaminem zewnętrznym,
– Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
– Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe– zakończony egzaminem zewnętrznym,

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie 306 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 720 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:
– Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
– Osoby niesamodzielne,
– Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
– Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rekrutacja:
Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

Kryteria formalne:

– zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski)

– potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu)

Kryteria pierwszeństwa:

– korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt.

– osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.

– osoby (K i M) powyżej 50 roku życia +6 pkt.

– osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:
Projekt realizowany w okresie: 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r.

Biuro projektu:
Open Education Group Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
www.openeducation.pl

Sprawdź na mapie gdzie mieści się biuro – kliknij tutaj

Odział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Sprawdź na mapie gdzie mieści się oddział biura- kliknij tutaj

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *