26 marca o godz. 9.00 XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zaproszenie.

Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej VI Kadencji

Informuję , że w Remizie OSP w Choroszczy ul. Dominikańska 22 w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 9.00 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego – 21 marca 2013 r. godz. 9.00

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa – 22 marca 2013 r. godz. 11.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w niżej wymienionym porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Informacja przedstawiciela Stowarzyszenia N.A.R.E.W. o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych przez rolników i osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

5. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

a/ wystąpienie Burmistrza

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu pomocy rzeczowej.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚ i GW.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z aglomeracji Białystok.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (ZEC –WiK w Choroszczy)

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (GZGUiM w Tykocinie)

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Luizy Skorulskiej na działalność Burmistrza.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Wandy Jankowskiej na działalność Burmistrza.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

23. Przedstawienie terminarza planowanych posiedzeń Rady Miejskiej w Choroszczy.

24. Zapytania i wolne wnioski.

25. Zakończenie obrad Sesji.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *