W Gminie Choroszcz od roku z powodzeniem funkcjonuje Żłobek Samorządowy. Obecnie placówka poszukuje osób na stanowisko opiekuna, oferując możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub odbycia stażu.

Osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna, muszą spełniać określone prawem wymogi, takie jak:

a)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b)   posiadać wykształcenie magisterskie o specjalności nauczyciel wychowania przedszkolnego lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;

c)    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się na stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym w Choroszczy, to:

a)      list motywacyjny,

b)     życiorys (CV),

c)      kopie świadectw pracy,

d)     kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie,

e)     kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

f)       posiadane referencje,

g)      oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać do Centrum Usług Wspólnych (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29, tel. 85 719 31 78; e-mail: oswiata@choroszcz.pl) do 29 września 2017 roku do godz. 15.00. W Centrum Usług Wspólnych można także zasięgnąć szczegółowych informacji.

Żłobek Samorządowy w Choroszczy powstał w ramach Programu „MALUCH”, przy wsparciu finansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 62 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w odrębnym skrzydle, z odrębnym wejściem od strony boiska.