Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, opracowanie IPD, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologa,
 • szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji, dopasowane do indywidualnych potrzeb UP,
 • 6 lub 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również: stypendia szkoleniowe i stażowe,
zwrot kosztów dojazdów oraz opieki nad dziećmi / osobami zależnymi
.

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie dostępnym w Biurach Projektu lub na stronie internetowej projektu:

www.ecwiint.pl

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email (skan formularza rekrutacyjno-zgłoszeniowego).

Biuro Projektu KONTAKT: Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27, Białystok (15-419) Tel.: +48 690 800 449

Udział w projekcie jest bezpłatny!

             

 

Grupa docelowa projektu to 70 osób (38K, 32M) od 30 roku życia zamieszkujących
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Miasto Białystok 10 osób, powiat białostocki 46 osób
i sokólski 14 osób, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia 36 osób (20K, 16M),
 • kobiety 38 osób (20K, 16M),
 • osoby z niepełnosprawnościami 3 osoby (2K, 1M),
 • osoby długotrwale bezrobotne 36 osób (20K, 16M) rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach 70 osób (38K, 32M)  rozumiane jako osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne.

 

Priorytetowo będą przyjmowane osoby:

 • osoby z niepełnosprawnościami +15 punktów,
 • długotrwale bezrobotne +10 punktów,
 • powyżej 50 roku życia +10 punktów.

 

Biuro Projektu KONTAKT:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27, Białystok (15-419) Tel.: +48 690 800 449

Udział w projekcie jest bezpłatny!