Znamy już listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego miasta Choroszcz na 2020 rok, które przeszły ocenę merytoryczną. Głosowanie nad nimi w postaci konsultacji społecznych z mieszkańcami Choroszczy odbędzie się od 30 września do dnia 14 października 2019 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy zgłoszonych projektów:

1. REMONT ORAZ DOPOSAŻENIE AULI M-GCKIS

W ramach projektu planuje się dokończenie remontu auli M-GCKIS w Choroszczy, poprzez zamontowanie rolet, montaż głośników ściennych, zakup sprzętu niezbędnego do organizowania konferencji, odczytów itp.

Cele i uzasadnienie projektu:

Aula w M-GCKiS od 5 lat służy mieszkańcom Choroszczy, to na niej odbywają się zajęcia fitness, tańca towarzyskiego oraz nowoczesnego czy baletu. Tutaj organizowane są Sesje Rady Miejskiej oraz uroczystości nie tylko M-GCKiS ale także organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Choroszcz. Odbywają się spektakle teatralne, koncerty i wiele innych inicjatyw. Celem projektu jest dokończenie remontu polegającego na odświeżeniu ścian farbą oraz instalacji rolet i głośników ściennych. Przy wcześniejszym remoncie została przygotowana infrastruktura do montażu tych urządzeń. Z racji wielu odbywających się wydarzeń na auli niezbędne jest doposażenie auli w rolety oraz głośniki, niezbędny jest także zakup urządzeń wspomagających organizację spotkań konferencyjnych…itp.

Wnioskodawca: Adam Kamieński, Szacunkowy koszt inwestycji: 75 000 zł.

2. MODERNIZACJA SIEDZIBY KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW NR 15 W CHOROSZCZY

W ramach projektu planuje się prace modernizacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Koło Emerytów i Rencistów jako siedziba organizacji, a także miejsce spotkań i zebrań. W ramach modernizacji zaplanowano wymianę podłogi oraz odnowienie, odświeżenie ścian poprzez ich pomalowanie. Planuje się wymianę oświetlenia, zakupione zostaną także rolety okienne. Niezbędny jest zakup stołów konferencyjnych oraz krzeseł. Zaplanowano zakup i ustawienie szaf na dokumenty…itp. Zasadne jest także uzupełnienie brakującego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizacji. W ramach projektu zakupiony zostanie także komputer z oprzyrządowaniem.

Cele i uzasadnienie projektu:

Celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego centrum aktywności choroszczańskich seniorów. Działania Koła służą regularnej animacji życia seniorów, a przez to także mają wpływ na życie całej społeczności lokalnej. Seniorzy uczestniczą aktywnie w obchodach różnych uroczystości ważnych dla Choroszczy, ale też dla kraju. Organizują wiele ciekawych imprez i wydarzeń na których goszczą np. dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli. Seniorom nie jest obca także działalność charytatywna i udział, a nawet organizacja zbiórek na takie cele. Z uwagi na duże zainteresowanie działalnością Koła wśród seniorów, stanowiących ważną część lokalnej społeczności, konieczne jest zmodernizowanie siedziby, aby podejmowane inicjatywy i bieżąca działalność mogły jak najlepiej służyć społeczeństwu.

 Wnioskodawca: Irena Sakowicz, Szacunkowy koszt inwestycji: 46 000 zł.

3. DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JEDNOSTKĄ WSPIERAJĄCĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W ramach projektu planuje się montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali świetlicowej obiektu straży, służącej do prowadzenia działalności statutowej OSP oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Ponadto planowany jest gruntowny remont wnętrza budynku garażowego strażnicy wraz z wymianą zniszczonej posadzki na trwałą – o dużej wytrzymałości tonażowej, umożliwiającą utrzymanie należytej czystości wraz z izolacją wodną i dociepleniem.

Cele i uzasadnienie projektu:

Celem montażu instalacji klimatyzacyjnej w sali świetlicowej obiektu strażnicy jest podwyższenie jej standardu i komfortu użytkowego. Dobrze zlokalizowany oraz wyremontowany ostatnio obiekt jest bardzo popularny wśród mieszkańców jako miejsce organizacji różnorodnych imprez o charakterze rodzinnym, a także innych okolicznościowych. Uroczystości te częstokroć odbywają się w okresie długotrwałego występowania wysokich temperatur powietrza, co sprawia dla ich uczestników znaczny dyskomfort w zakresie funkcjonowania organizmu. Problem ten zostanie rozwiązany poprzez wyposażenie pomieszczenia w skuteczną klimatyzację. Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie społeczności lokalnej i jako taka zgodna jest z jej oczekiwaniami.

Celem przeprowadzenia gruntownego remontu wnętrza budynku garażowego strażnicy jest stworzenie właściwych warunków garażowania ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także zapewnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie napraw i konserwacji tychże przedmiotów i przygotowania ich do udziału w działaniach ratowniczych. Wnętrze garaży z uwagi na brak środków od lat nie było gruntownie remontowane i obecnie znajduje się w złym stanie technicznym i użytkowym. Z tego też względu należy w trybie niezwłocznym przystąpić do realizacji remontu którego głównym elementem będzie wymiana zniszczonych posadzek na takie których konstrukcja pozwoli na wjazd pojazdów o bardzo dużym tonażu oraz utrzymanie nawierzchni we właściwej czystości. Wydatkowanie części środków z Budżetu Obywatelskiego na przedstawione wyżej cele służyć będzie obywatelem Choroszczy, tak jak służy im od ponad 100 lat choroszczańska Ochotnicza Straż Pożarna.

Wnioskodawca: Krzysztof Kraśnicki, Szacunkowy koszt inwestycji: 75 000 zł.

4. BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ŻÓŁTKOWSKIEJ

W ramach projektu planuje się wykonanie chodnika przy ulicy Żółtkowskiej, wzdłuż ogródków działkowych o wymiarach 320 m i szerokości 2 m. Uwzględniono dodatkowe uzgodnienia i nadzór inwestorski.

Cele i uzasadnienie projektu:

Chodnik będzie służył zarówno mieszkańcom Choroszczy, którzy posiadają wejścia do swoich działek od strony ul. Żółtkowskiej, mieszkańcom którzy chętnie spacerują w stronę Żółtek, a także mieszkańcom Żółtek którzy muszą pieszo chodzić do pracy czy też na przystanek autobusowy do Choroszczy. Dzięki chodnikowi zwiększy się bezpieczeństwo tych osób, szczególnie wieczorową porą – gdyż droga w tym miejscu nie jest oświetlona.

Wnioskodawca: Jacek Dąbrowski, Szacunkowy koszt inwestycji: 74 000 zł.

5. ZBIORNIK WODNY „KOMINOWE BAJORO” TWOJE MIEJSCE REKREACJI

W ramach realizacji projektu, teren placu zabaw zostanie wzbogacony o dodatkowe huśtawki, karuzelę oraz powstanie pajęczyna wspinaczkowa dla dzieci. Wokół całego zbiornika wodnego będą postawione nowe ławki. Zostanie wybudowany nowy parking (do 10 miejsc parkingowych). Powstaną nowe, małe wiaty ze stołami oraz ławkami.

Cele i uzasadnienie projektu:

Celem projektu jest ułatwienie aktywnego wypoczynku dzieciom oraz przyjemnego relaksowania się nad zbiornikiem wodnym wszystkim mieszkańcom Choroszczy. Poprzez ustawienie nowych ławek i wybudowanie małych wiat oraz utworzenie małego parkingu samochodowego zostanie umożliwiona większa swoboda rekreacji mieszkańcom.

Wnioskodawca: Marcin Wierciszewski, Szacunkowy koszt inwestycji: 75 000 zł.

6. 100 DRZEW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY

Projekt zakłada ekologiczno-patriotyczna akcję polegającą na posadzeniu 100 drzew w naszym mieście. Jako mieszkańcy wskażemy miejsca nasadzenia drzew i włączymy się w upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Choroszcz niepodległości. Tym samym weźmiemy czynny udział w budowie żywego pomnika służącego naszemu i kolejnym pokoleniom.

W trakcie otwartego spotkania każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić lokalizacje w których powinny pojawić się nowe drzewa. Następnie propozycje zostaną poddane konsultacji z architektem krajobrazu z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych wskazanych przez gminę.

„100 drzew na 100 lat niepodległości” to akcja mająca wymiar symboliczny, dlatego jej ważnym elementem będzie wybranie ze stu drzew dziesięciu do nasadzenia w miejscach ważnych dla naszego miasta – zostaną one także opatrzone pamiątkowymi tabliczkami z notka historyczną i nazwa drzewa. Wybierzmy drzewa liściaste typowe dla polskiego biotypu.

Cele i uzasadnienie projektu:

Realizacja projektu posłuży mieszkańcom Choroszczy oraz otoczeniu naturalnemu które jako lokalni patrioci chcemy wspierać.

Co dają na drzewa: nawilżają i filtrują powietrze , produkują tlen, ułatwiają retencjonowanie wody, dają cień i obniżają temperaturę w czasie upałów, maja zbawienny wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców miast, pomagają w wyciszeniu, kontakt z nimi obniża poziom stresu, wzbogacają miejską faunę o miejsce do gniazdowania ptaków (ptaki pomagają nam m.in. z walką z niechcianymi owadami i szkodnikami). Akcja pomoże mieszkańcom odbudować naturalny krajobraz miasta położonego w Zielonych Płucach Polski. Dzięki niej uzupełnimy straty w zieleni, które spowodowały ostatnie wycinki związane z dużymi inwestycjami w mieście. To dobra okazja do tego byśmy mogli się spotkać i wymienić proekologicznymi pomysłami na budowę przestrzeni w której żyjemy. Przywróćmy drzewa do krajobrazu naszego miasta! Pozostawmy pamiątkę w postaci 100 żywych pomników dla przyszłych pokoleń.

Wnioskodawca: Monika Tekielska-Chmielewska, Szacunkowy koszt inwestycji: 75 000 zł.

7. SZATNIE SPORTOWE NA STADIONIE

Projekt zakłada wybudowanie kompleksu szatni dla zawodników Klubu Sportowego NAREW CHOROSZCZ.

Cele i uzasadnienie projektu:

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Klubu Narew Choroszcz.

Wnioskodawca: Mirosław Oleksiej, Szacunkowy koszt inwestycji: 75 000 zł.

Wszystkie zgłoszone projekty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Zostaną one poddane pod konsultacje, wynikające z Zasad Budżetu Obywatelskiego 2020 (§ 7 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy