Wystarczy 10% wkładu własnego, aby dostać pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Takie są zakłada ogłoszony 27 lipca przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program skierowany do odbiorców indywidualnych. 300 milionów złotych łącznego dofinansowania, budowę 11 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków i 21 tysięcy podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania zdecyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

Koszty podlegające refundacji ze środków NFOŚiGW.
Dostawy i zakup urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu.

-         Przygotowanie terenu.

-         Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.

-         Roboty ziemne i budowlano-montażowe.

-         Montaż urządzeń.

-         Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

-         Rozruch urządzeń i instalacji.

-         Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych.

-         Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

-         Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.

-         Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli
Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub
ubieganie się o zwrot VAT.

-         Wykonanie dokumentacji projektowej.

-         Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego.

Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. To one posiadają pełną wiedzę w zakresie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej oraz potrzeb w tym zakresie.
Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi beneficjent.

Program obejmuje tylko te urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której producentów wymagany jest certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Oczyszczalnie przydomowe to urządzenia rozwiązujące problem ścieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują – często nieszczelne – szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone przez nie ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych.

Źródło: tutaj  http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,276,drugi-program-funduszu-adresowany-do-polskich-rodzin.html

Treść programu oraz formularze wniosków znajdują się tutaj: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/

zdjęcia przykładowej instalacji